شیرهای آنتی سرج (Anti-Surge Valve)

 
شیرهای آنتی سرج
 
    کنترلر آنتی سرج، سیستمی است که از کار کردن کمپرسور در ناحیه بی ثبات سرج، به وسیله باز کردن شیر کنترلی آنتی سرج جلوگیری می نماید. این کار جهت مراقبت کردن از میزان جریان باقی مانده کمپرسور، در محدوده صحیح سرج می باشد. به این دلیل، شیرهای کنترلی آنتی سرج به عنوان آخرین عناصرکنترلی جهت محافظت از کمپرسورهای سانتریفیوژ، در مقابل این پدیده مخرب می باشند. 
   شیرهای کنترل آنتی سرج می بایست توانایی لازم برای کار کردن کمپرسور در زیر خط کنترل سرج را داشته باشند. یکی از شرایط مربوط به طراحی این گونه شیرها، انتخاب صحیح مشخصات جریان، با توجه به میزان جریان عبوری از کمپرسور می باشد. به طور معمول در این شیرها از مشخصه خطی(Linear) استفاده می گردد. جهت جلو گیری از کار کمپرسور در محدوده سرج حتی برای لحظه ای بسیار کوتاه، شیر آنتی سرج باید پاسخ زمانی سریعی داشته باشد.
 
پروژه های انجام شده:        
1- طراحی و تولید قطعات شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد در سایزهای 10، 12 و 14 اینچ کلاس 600 - شرکت انتقال گاز ایران
2- تولید Seal Ring های شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد سایز 14 اینچ کلاس 600 - شرکت انتقال گاز ایران
3- تولید Seal Ring های شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد سایز 10 اینچ کلاس 900 - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی - منطقه عملیاتی نار و کنگان
4- تولید قطعات شیرکنترلی آنتی سرج ماکولد سایز 10 اینچ کلاس 900 - شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی - منطقه عملیاتی نار و کنگان
5- طراحی و تولید شیر کنترلی آنتی سرج ماکولد سایز های 14 و 12 اینچ کلاس 600 - شرکت انتقال گاز ایران